NEWSLETTER P2 2023

We are pleased to announce the publication of our annual newsletter, which showcases the dedicated efforts of our legal staff in addressing statelessness. This year, we have made our newsletter even more accessible by publishing it in three languages: Albanian, Serbian, and English. The newsletter highlights

Newsletter P2 2023

______________________________________

Kemi kënaqësinë të njoftojmë publikimin e buletinit tonë vjetor informues, i cili tregon përpjekjet e përkushtuara të stafit tonë ligjor në adresimin e pashtetësisë. Këtë vit, buletinin tonë e kemi bërë edhe më të qasashëm duke e publikuar në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe anglisht. Buletini thekson aktivitetet tona të avokimit, ndihmës ligjore dhe informimit që synojnë mbështetjen e individëve pa shtetësi.

Buletini Informues 2023 P2

______________________________________

Sa zadovoljstvom najavljujemo objavljivanje našeg godišnjeg biltena, koji prikazuje posvećene napore našeg pravnog osoblja u rešavanju problema apatridije. Ove godine smo naš bilten učinili još dostupnijim objavljivanjem na tri jezika: albanskom, srpskom i engleskom. Bilten ističe naše aktivnosti zastupanja, pravne pomoći i informisanja u cilju podrške licima bez državljanstva.

Bilten 2023 P2