Programi për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K) dhe Komuna e Pejës nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit për bashkëpunim në lëmin e përfshirjes sociale të kategorive të margjinalizuara të popullates së Kosovës
Programi për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K) dhe Komuna e Pejës nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit për bashkëpunim në lëmin e përfshirjes sociale të kategorive të margjinalizuara të popullates së Kosovës

Programi për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K) dhe Komuna e Pejës nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit për bashkëpunim në lëmin e përfshirjes sociale të kategorive të margjinalizuara të popullates së Kosovës

 

Sot në Komunën e Pejës, Drejtori Ekzekutiv i Programit për të Drejtat Civile në Kosovë (CRP/K) z. Naim Osmani, dhe Kryetari i Komunës së Pejës z. Gazmend Muhaxheri nënshkruan një memorandum të mirëkuptimit për implementimin e aktiviteteve përkatëse në lëmin e përfshierjes sociale të grupeve të margjinalizuara, me fokus në komunitetet pakicë. Këto aktivitete, Komuna dhe CRP/K do t”i zhvillojnë në bashkëpunim me organizatën partnere nga Republika e Çekisë “PORADNA”, e në mbështetje të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Çeke.

***********************************************************************
Civil Rights Program Kosovo (CRP/K) and Municipality of Peja signed a Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Social Inclusion of Marginalized Population of Kosovo

Today in Peja Municipality, Executive Director of Civil Rights Program Kosovo (CRP/K) Mr. Naim Osmani, and the Mayor of Peja Mr. Gazmend Muhaxheri, signed a memorandum of understanding for the implementation of relevant activities in the field of social inclusion of marginalized groups, focusing on minority communities. These activities, will be developed by Municipality and CRP/K in cooperation with the partner organization from the Czech Republic "PORADNA", with the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

***********************************************************************
Program Građanskih Prava Kosova (CRP/K) i Opština Peć su potpisali Memorandum razumevanja o saradnji u oblasti socijalnog uključivanja marginalizovanog stanovništva Kosova.

 

Danas u opštini Peć, Izvršni direktor Programa Građanskih Prava Kosova (CRP/K) g. Naim Osmani i Predsednik opštine Peći g. Gazmend Muhaxheri potpisali su memorandum o razumevanju za sprovođenje relevantnih aktivnosti na polju socijalne uključenosti marginalizovanih grupa, sa fokusom na manjinske zajednice. Ove aktivnosti, opština i CRP/K će razviti u saradnji sa partnerskom organizacijom iz Češke Republike „PORADNA“, uz podršku Ministarstva Spoljnih Poslova Češke Republike.