Fletëpalosje informative - Information leaflet - Informativni letak
Fletëpalosje informative - Information leaflet - Informativni letak

 

ProjektiNgritja e kapaciteteve të autoriteteve lokale dhe pjesëtarëve të komuniteteve pakicë për të identifikuar, raportuar dhe trajtuar praktikat diskriminuese në Kosovë

Project - Increasing the capacities of the local authorities and minority communities members to identify, report and treat discriminatory practices in Kosovo

Projekat - Podizanje kapaciteta lokalnih institucija i pripadnika manjinskih zajednica za idetifikovanje, izveštavanje i tretiranje diskriminatornih praksi na Kosovu

List of files