Civil Rights Program Kosovo (CRPK)  publishes information leaflets on risks and possible consequences associated with irregular movement and dangers of undertaking unsafe journeys.
Civil Rights Program Kosovo (CRPK) publishes information leaflets on risks and possible consequences associated with irregular movement and dangers of undertaking unsafe journeys.

Në vazhdën e aktiviteteve të Programit për të Drejtat Civile/Kosovë (CRP/K) për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Refugjatëve, CRP/K në cilësinë e organizatës partnere të UNHCR Zyra në Prishtinë, publikon fletushkat informuese për personat në nevojë për mbrojtje ndërkombëtare mbi pasojat dhe rreziqet e mundshme që u kanosen atyre nga përdorimi i rrugëve ilegale të migrimit. Këto fletushka do të përkthehen në tetë gjuhë të huaja dhe do t’u shpërndahen personave ne nevoje.

***

Uz ostale aktivnosti Program Građanskih Prava / Kosovo (CRP / K) povodom obeležavanja Međunarodnog Dana Izbeglica, CRP / K kao partnerska organizacija Kancelarije UNHCR-a u Prištini objavljuje letke sa informacijama za ljude kojima je potrebna međunarodna zaštita o mogućim posledicama i rizicima usled korišćenja ilegalnih ruta migracije. Ovi  letci biće prevedeni na osam stranih jezika i distribuirani onima kojima je to potrebno.

***

Following the activities of the Civil Rights Program/Kosovo (CRP/K) on marking the International Refugee Day, CRP/K as a partner organization of UNHCR Office in Pristina, publishes information leaflets for people in need of international protection, on the possible consequences and risks posed to them by the use of illegal migration routes. These leaflets will be translated in eight (8) different languages and will be disseminated to persons of concern. 

List of files